particles 1435361 1280

Vlada R Poslao pitanje:

- Molim vas za objašnjenje. Šta se događa sa "česticama" koje su emitovane prilikolm zračenja kada one završe svoj "put"? Na primer kod beta zračenja elektron prelazi neko rastojanje I šta nakon toga biva sa njim? Padne kao kuršum na tlo I tu ostane :-)

Odgovara prof. dr Dušan Mrđa:

DusanMrdja 136

Dok ima dovoljno visoku energiju, elektron prolazi kroz materijal određeno rastojanje (u zavisnosti od vrste materijala i početne energije ta rastojanja su različita). Tako npr. domet elektrona u vazduhu može da iznosi nekoliko metara, dok se npr. rastojanja u drugim, gušćim, materijalima često mere milimetrima.

Tokom kretanja kroz materijal, elektron predaje svoju energiju drugim elektronima i tako "otkida" elektrone iz atoma, vršeći njihovu jonizaciju. Pri tome je putanja elektrona izlomljena linija, jer elektron ima malu masu i pri svakoj interakciji se rasejava, tj. menja pravac svog kretanja. Konačno, kada izgubi gotovo svu energiju, biva zahvaćen od nekog atoma (pri čemu se formira negativan jon) ili pak, može biti zahvaćen od strane pozitivnog jona, pri čemu nastaje neutralan atom (u različitim supstancama usled prisustva spoljašnjeg zračenja uvek postoji neka koncentracija pozitivnih jona i slobodnih elektrona ).

 


Komentari

 • gost7 said More
  odlican predlog savet hvala 2 dana ranije
 • Miki said More
  Ja bih se malo ubacio, hipoteze o... 3 dana ranije
 • dragant said More
  Pošto smo videli negativnu kritiku... 3 dana ranije
 • Danicic Predrag said More
  Vidimo se dolazim da budem dosadan... 4 dana ranije
 • Siniša said More
  Nije reč o superiornosti, već o... 6 dana ranije

Foto...