Na nešem forumu napredni član Milan Nikolić je postavio zanimljivo pitanje iz fizike. Evo piatanja:

Toranj-kuglica

Razmislite, odgovorite: Gde će kuglica pasti?

Prema zakonu održanja momenta impulsa,
gde će pasti kuglica ispuštena sa vrha Tornja?

Da malo zakomplikujemo

Videh ovo zanimljivo pitanje (a i zanimljive odgovore) pa pošto odgovor nije težak, hajde da ga malo zakomplikujemo sličnom situacijom. Dakle: neka se na mestu Ajfelovog tornja sa ove slike nalazi top okrenut vertikalno uvis koji ispaljuje đule brzinom 300 m/s. Gde će pastiđule : levo ili desno u odnosu na top i na kolikoj udaljenosti?

granata

Zna li neko odgpovor? Laughing

Dušan Mrđa
Author: Dušan Mrđa
Dr Dušan Mrđa, redovni profesor na Prirodno-matematičkom fakultetu u Novom Sadu. Istaknuti naučnik srednje generacije. Objavio velik broj radova u prestižnim stranim stručnim i naučnim časopisima.

Komentari  
koherodin
0 #8 koherodin 21-01-2014 07:34
Sklonite kornjaču sa slike jer je to besmislica.
Stefan
0 #7 Stefan 19-12-2011 18:23
Ako zanemarimo vetar, posto je kugla ispaljena sa Ajfelove kule u Parizu, Koriolisova sila postoji. Dok kuglica putuje na gore, Koriolisova sila deluje ka zapadu (na slici levo), a kad pada, Koriolisova sila deluje ka istoku (desno). Ako nema otpora vazduha, ta dva efekta se potiru jer duzina puta kugle na gore i na dole su isti. Zbog otpora vazduha, kugla putuje na dole duze nego na gore, dakle Koriolisovo ubrzanje "na desno" duze deluje na kuglu na desno, te samim tim bi kugla trebala da zavrsi desno od Ajfelove kule.
Strahinja
0 #6 Strahinja 19-12-2011 08:37
Pašće desno od tornja, zbog toga što vrh tornja rotira oko središta zemlje brže od osnove tornja.
ZoranV
0 #5 ZoranV 18-12-2011 22:50
Kuglica ce pasti desno od tornja.
Pedja
0 #4 Pedja 18-12-2011 19:26
Zavisi od toga šta odaberemo za referentni sistem.
Shu
0 #3 Shu 18-12-2011 15:46
Pašće levo od topa (ako Zemlja rotira na desnu stranu), na onoj udaljenosti za koju se top pomerio zajedno sa Zemljom usled njene rotacije.
A odgovor na prethodno pitanje, sa Ajfelovim tornjem bi bio isti - ilevo od tornja. Moment impulsa Zemlje (sa tornjem) mora biti jednak momentu impulsa kugle. L1 = L2, I1w1 = I2w2.
Laslo Kočmaroš
-1 #2 Laslo Kočmaroš 18-12-2011 13:50

"Kada se bavimo dejstvom sila i kretanjima potrebno je naj pre izabrati pogodan inercijalni sistem referenci kako bi pravilno tretirali uticaj svih masa i sila koje ulaze u analizu. S obzirom da je đule veoma malo telo u odnosu na Zemlju, to možemo vezati inercijalni sistem referenci za Zemlju i posmatrati kretanje đuleta u odnosu na nju (zajedno sa topom) i posmatrati je kao ne pokretno telo.
Neka je vektor položaja usmerenom ka topu (R) iz pravca središta Zemlje i neka je gravitaciona sila radijalna u tom pravcu. Top ispaljuje vertikalni hitac, odnosno, vektor brzine (v) i vektor položaja đuleta (R) su kolinearni. Da li će se đule kretati van ovog pravca? Neće, jer je na snazi zakon održanja momenta količine kretanja (L):
L = R X m*v = 0
gde je "X" vektorsko množenje a rezultat je "0" zbog kolinearnosti vektora u vektorskom proizvodu. Dakle, kako god da se kretalo đule, uvek će biti po istom pravcu: centar Zemlje - top.
Gde će završiti ispaljeno đule? Na početku puta, pri ispaljivanju, saopštena mu je brzina 300m/S što je manje od 7.9km/S potrebno da đule postane Zemljin satelit te se ono vraća nazad i pada na top.

Deki
0 #1 Deki 18-12-2011 01:48
će pasi b) po sredini!
Dodaj komentar