Monografija o čuvenom naučniku Ruđeru Boškoviću. Možete je preuzeti u elektronskom obliku. 

Preuzmite knjigu
Latinicapdf
Ćirilica  pdf
RBoskovic-L RBoskovic-c
download-100
download-100

Recenzenti:

dr Slobodan Jovanović
dr Nikolaj Ostrovski
dr Radmila Radičević
dr Radoslav Dimitrić
mr Aleksandar Tomić

CIP - Katalogizacija u publikaciji

Narodna biblioteka Srbije, Beograd
5:929 Bošković R.
STOILJKOVIĆ. Dragoslav, 1947-
Ruđer Bošković - utemeljivač savremene
Nauke / Dragoslav Stoiljković. - Petnica :
Istraživačka stanica Petnica, 2010 (Valjevo :
Valjevoprint). 82 str. : isultr. ; 24 cm.
(Petničke sveske, ISSN 0354-1428 ; br. 65)
Tiraž 400. - Beleška o autoru: str. 81. -
Bibliografija: str. 75-79.
ISBN 978-86-7861-043-1
A) Bošković, Ruđer (1711-1787)
COBISS.SR-ID 174596876

 

SADRŽAJ

PREDGOVOR
1. ŽIVOT RUĐERA BOŠKOVIĆA
2. DELATNOST RUĐERA BOŠKOVIĆA
3. BOŠKOVIĆEVA „TEORIJA PRIRODNE FILOZOFIJE“
3.1. Jedan jedini zakon sila koje postoje u prirodi
3.2. Orbitale u Boškovićevoj Teoriji
3.3. Kvantni smisao Boškovićeve Teorije
4. DOPRINOS BOŠKOVIĆEVE TEORIJE SAVREMENOM SHVATANjU STRUKTURE MATERIJE
4.1. Uobičajeni prikaz istorijskog puta otkrića strukture
atoma, molekula i makromolekula
4.2. Doprinos Boškovićeve Teorije otkriću strukture atoma
4.3. Boškovićevo shvatanje elementarnih tačaka, atoma i molekula
4.4. Makromolekulska hipoteza Boškovića
4.5. Nano-cevčice, dijamant i grafit
4.6. Boškovićevi putokazi ka neutrinu, gluonima i kvarkovima
5. POTVRDE BOŠKOVIĆEVOG ZAKONA SILA U SAVREMENOJ NAUCI
5.1. Odnos sile i energije u zavisnosti od rastojanja između čestica
5.2. Međudejstvo atoma
5.3. Međudejstvo molekula
5.4. Međudejstvo nano-čestica
5.5. Međudejstvo makromolekula
5.6. Međudejstvo koloidnih čestica
5.7. Deljenje teških jezgara
5.8. Energija atomskog jezgra
5.9. Međudejstvo nukleona i λ° hiperona
5.10. Zaključak o ispravnosti Boškovićeve krive
6. SAŽIMANЈE MATERIJE - ODJECI BOŠKOVIĆEVE TEORIJE U TEORIJI SAVIĆ-KAŠANIN
6.1. Uvod
6.2. Promene gustine materije prema Boškovićevim shvatanjima
6.3. Promene gustine materije prema teoriji Savić-Kašanin
6.4. Povezanost Boškovićevih shvatanja i shvatanja Savića i Kašanina
6.5. Promena gustine pri sažimanju materije po modelu Savića i Kašanina
6.5. Proračun srednjih gustina planeta u Sunčevom sistemu po modelu Savića i Kašanina
6.6. Prilagođavanje stepenastog matematičkog modela stvarnim empirijskim podacima
7. PRIMENLЈIVOST BOŠKOVIĆEVE TEORIJE
7.1. Uvod
7.2. Smisao kritične zapremine materije
7.3. Karakteristične zapremine materije
7.4. Fizičko-hemijsko stanje i polimerizacija komprimovanog etilena
7.5. Uticaj pritiska na temperaturu topljenja polietilena
7.6. Polimerizacija metilmetakrilata
8. FILOZOFSKE OSNOVE BOŠKOVIĆEVIH SHVATANjA
8.1 Uvod
8.2. Atrakcija i repulzija – Shvatanja Boškovića, Hegela i Engelsa
8.2.1. Boškovićevo shvatanje atrakcije i repulzije
8.2.2. Hegelovo shvatanje atrakcije i repulzije
8.2.3. Engelsovo shvatanje atrakcije i repulzije
8.2.4. Razlike i sličnosti u shvatanjima Boškovića, Hegela i Engelsa po pitanju atrakcije i repulzije
8.2.5. Analiza Boškovićevog shvatanja sile atrakcije i repulzije
8.2.6. Diferenciranje materije
9. BOŠKOVIĆ - UTEMELЈIVAČ SAVREMENE NAUKE
9.1. Uticaj Boškovićeve Teorije na savremenike i sledbenike
9.2. Vaskrsnuće Boškoviće Teorije
LITERATURA

Author: Dragoslav Stoiljković

Dodaj komentar


Sigurnosni kod
Osveži