AVIONIKA SPACE SHUTTLE-A V
AVIONIKA SPACE SHUTTLE-A VI

Sklop oscilirajućih žiroskopa

Četiri tri-osna Orbiterova sklopa zadnjih oscilirajućih žirokospa (rate gyro ass emb!ies - RGA's) su locirani na zadnjem delu (krmi) pregrade spremišta za korisni teret. Dva dva-osna pakovanja su locirani u prednjoj sekciji svake rakete na čvrsto gorivo. Ove jedinice mere tempo naginjanja kontrolnih osa letelice koje se koriste u petlji unutrašnjeg algoritma za kontrolu leta. Signalna selekcija za Orbiterove jedinice se izvodi kako sledi. Ako su prisutna četiri ulaza, viši od dva srednja podatka se selektuje.  Ako ulazni podatak iz bilo koje jedinice odstupa od ostale tri, iznad prisutne norme, on se odbija. RGA se proglašava ne-operativnim, i bira se srednja vrednost od preostala tri ulaza. Forma odabira četvorostruke srednje vrednosti se takođe izvodi na SRB žiroskopima upoređujući podatke iz sva četiri uređaja.

Sklop akcelerometra

Četiri dva-osna paketa akcelerometra montirana na telu letelice su locirani u Orbiterovoj prednjoj sekciji spremišta za opremu. Ovi instrumenti mere normalnu i bočnu akceleraciju i takođe se koriste u petlji internih kalkulacija kontrole leta. Signalna selekcija procesa četvorostruke srednje vrednosti se koristi identično kao i kod Orbiterovih oscilirajućih žiroskopa.

 

Atmosferski podaci

Slika25Sistem-atmosferskih-podataka
Slika 25 - Sistem atmosferskih podataka

Dve pito-statične sonde su locirane na rotacionim vratima sa obe strane Orbiterovog prednjeg dela trupa. Svaka sonda obezbeđuje četiri pneumatska ulaza, tri vazdušna klipa i jedan statičan, paralelno vezani u sprezi sa dva sklopa atmosferskih transduktora podataka (air data transducer assemblies - ADTA's). Pneumatski pritisak se meri i konvertuje u digitalne signale u ADTA-i i zatim šalje ka prednjim MDM-ovima i odatle ka GPC-ovima kako je prikazano na slici 25. Ti podaci se koriste da izračunaju visinu, brzinu, Mahov broj, napadni ugao itd. koji se prikazjuju zatim na ekranima i koriste se za ulaznu navigaciju, vođenje i sistem kontrole leta. Povezani menadžment u ovoj oblasti je specifično komplikovan u tom pogledu da povezani četvorostruki merni senzori predvođeni GPC-ovima nisu zaista nezavisni zato što su samo dve sonde instalirane. Zatim, efekti zanošenja letelice mogu izazvati razlike u merenjima sa jedne i sa druge strane pa je teško otkriti koliki je efekat greške, tako da se mogu očekivati minorni prolazni kvarovi, naročito tokom tranzicije u Mah 1 fazu. Funkcionalno, RM logika (redundancy menagment) prvo određuje razvojni status sondi i njihovu upotrebljivost bazirano na komunikacijskim manama i drugim proverama. Zatim selekcioni filter vrši odabir ili prosečnog ulaznog podatka ili selektuje jedan ako je samo jedan dostupan - prvo na bazi sa strane, zatim i ostale - i potom šalje izlaz korisniku posle prolaska kroz prolazni filter. Uporedni testovi protiv trenutnog prekoračenja se rade da bi identifikovali i detektovali grešku, opet prvo na bazi sa strane. Ako se dva ulazna podatka sa strane daju vrednost koja je veća od norme, selektovana vrednost sa druge strane se koristi, posle korekcije zanošenjem, ne bi li se izlovala jedinica sa greškom. Ako sa podaci sa obe strane nedostupni, proglašava se nedoumična situacija od strane posade.

Slika26Orbitalni-komunikacioni-linkovi
Slika 26 - Orbitalni komunikacioni linkovi

Komunikacija i praćenje

Glavne funkcije koje se izvode od strane sistema za komunikaciju i praćenje (communications and tracking  - C&T) uključuju sledeće:

Slika27Linkovi-za-atmosferski-let

Slika 27 - Linkovi za atmosferski let

-          Selekciju i održavanje neophodnog operacionog RF komunikacionog linka u podršci Space Shuttle-ovih misija i procesa

-          Sticanje, praćenje i uspostavljanje dvo-smernog komunikacionog linka sa NASA-inim satelitom za praćenje i prenos podataka (tracking and data relay satellite - TDRS)

-          Jasan povratak nosioca RF komunikacionog linka za dvo-smerno Doplerovo brzinsko praćenje od strane zemljanih stanica i obezbeđivanje povratnog nadgledanja radarom ka zemlji tokom penjanja, ulaska i operacija sletanja

Slika28Raspored-hardvera

Slika 28 - Raspored hardvera

- Izvođenje RF informacija navigacione pomoći i prenos glasa kontrole vazdušnog saobraćaja (air traffic control - ATC) dok letelica leti kroz atmosferu

-          Obezbeđivanje audio/glasovne komunikacije među posadom/članovima posade unutar Orbitera ka korisnom teretu unutar letelice, zemljanim stanicama, astronautima van letelice i izbačenim korisnim teretom

-          Stvaranje, distribuciju i transmisiju televizije - crno-bele ili u boji ka zemlji putem RF linka

-          Prikupljanje i praćenje pasivnih i kooperativnih meta za podršku sastanku i spajanju u svemiru

-          Obezbeđivanje enkripcije i dekripcije glasa i podataka

-          Obezbeđivanje uplinka i kopija teksta i grafičkih podataka na letelici

-          Obezbeđivanje kotrole komunikacija sa zemlje ako je neophodno osloboditi posadu suvišnog posla

-          Sticanje komandnih i telemetrijskih linkova ka odvojenom korisnom teretu emulirajući NASA-inu Zemljanu svemirsku mrežu za praćenje i prikupljanje podataka (NASA Ground Spaceflight Tracking and Data Network - GSTDN) i U.S. Air Force (USAF - vazdušne snage Sjedinjenih Država) sistema svemirsko zemaljskog linka (Space Ground Link System - SGLS) ka stanicama na Zemlji

 

Slika29Lokacije-antena
Slika 29 - Lokacije antena

RF linkovi se održavaju tokom orbitalnih misija od strane sistema kako je prikazano na slici 26. Direktni zemlja/letelica/zemlja S-band linkovi uključuju glas, komande i i razne druge vrste podataka koje su dostupne kroz NASA-in GSTDN i USAF-ov SGLS. S-band u Ku-band linkovi se održavaju sa NASA-inim TDRS sistemom geosinhornih satelita; S-band komande i linkovi podataka su takođe omogućeni sa odvojenim korisnim teretom. Ultravisoke frekvencije se koriste za komunikaciju glasom i podacima sa astronautima van letelice, a S-band video link je obezbeđen od astronauta ka Orbiteru. RF-linkovi se zadržavaju tokom atmosferskog leta kako je prikazano na slici 27. U dodatku direktnim S-band i TDRS linkovima, ultravisoko-frekventna (UHF) glasovna komunikacija je obezbeđena za ATC (air traffic control) zahteve. Tri navigaciono-pomoćna sistema su spremna za korišćenje posle "blackout"-a (pri povratku na Zemlju letelica prolazi kroz jonosferu i tada je nemoguće održavati komunikacioni signal neko vreme): TACAN sistem u L-band-u, MSBLS u Ku-band-u i radarski visinomer u C-band-u. Hardver povezuje različite komunikacione linke sa ostalim funkcijama sistema i grupiše ih kao što je prikazano na slici 28. Korišćenje višestrukih antena je prikazano na slici 29. Sve su dobro montirane i obložene termalno zaštitnim materijalom osim UHF i Ku-band rasklopivih antena. Lokacija antena je odabrana da optimalno pokriva prostor unutar mogućeg prostora za montiranje.

Space_Shuttle_withExternalTankandBoosters2

Space_Shuttle_withExternalTankandBoosters1

AVIONIKA SPACE SHUTTLE-A V
AVIONIKA SPACE SHUTTLE-A VI

Više o šatlovima

Spejs šatl

 


Author: Marko Veljković

Dodaj komentar


Sigurnosni kod
Osveži