Svakog ko iole poznaje domaću astronomiju ime Ištvana Vincea asocira na Sunce. A i obrnuto.

Vince
Dr Ištvan Vince

Rodio se u Bogojevu 1947. godine. Gimnaziju je završio u Subotici, a zatim se upisao na Grupu za astronomiju PMF u Beogradu. Diplo­mirao je 1971. a sledeće godine sa zaposlio na Astronom­skoj opservatoriji u Beogradu. Doktorirao je, takođe na PMF u Beogradu, 1986. godine.

Više puta se nalazio na čelu beogradske Astronomske opservatorije kao vršilac dužnosti direktora i njen direk­tor. Takođe je bio i predsednik Nacionalnog komiteta as­tronoma Jugoslavije.

Uporedo sa radom na Opservatoriji Ištvan Vince raz­vija i svoju profesorsku delatnost na univerzitetima u Beogradu, Novom Sadu i Budimpešti (metode i tehnike posmatranja Sunca, Sunčeva struktura, praktična as­tronomija, astronomski instrumenti itd.). Vodio je više magistarskih i doktorskih teza i bio član komisija za od­branu magistarskih i doktorskih teza.

Niz godina je bio rukovodilac Jugoslovensko-fran­cuskog istraživačkog zadatka istraživanja Sunca, a sarađuje sa Krimskom astrofizičkom opservatorijom na izučavanju nekih Fraunhoferovih linija Sunca.

Član je izdavačkog saveta Serbian Astronomical Jour­nal-a. Član je Društva astronoma Srbije, Društva as­tronoma Mađarske, osnivački član Evropskog astronom­skog društva (European Astronomical Society), Naučnog društva vojvođanskih Mađara, Međunarodne astronom­ske unije, itd. Takođe, bio je spoljni član Američkog as­tronomskog društva.

Organizovao je nekoliko naučnih ekspedicije za pos­matranje pomračenja Sunca.

Do sada je samostalno i u saradnji sa drugim autori­ma objavio oko 200 naučna i stručna rada. Učestvovao je sa naučnim saopštenjima na brojnim međunarodnim i domaćim skupovima. Održao je veliki broj predavanja širom zemlje i u inostranstvu (Pariz, Budimpešta, Prag, Debrecen, Kiskunhalas itd.).

Njegov sin Oliver takođe je astronom.

 

(Iz Astronomije broj 24, 2007.)