RASPRODATO
Najveca_predstava_3u_170
Kliknite na knjigu
Ričard Dokins
NAJVEĆA PREDSTAVA NA ZEMLJI
Cena: 1944 dinara
1460 dinara (uračunat PDV i poštanski troškovi).
PORUČITE: "Najveća predstava na Zemlji"
Napišite svoju adresu i pošaljite je na:
Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.
Iz inostranstva ova knjiga se može poručiti preko: www.knjizara.com
PDF izvod
SPOT: Šta kažu ljudi

Indeks

Acanthostega, 160-161
Adam i Eva, 7-8, 23, 203-204, 386f, 1
Adams, Douglas, 329
Africa: antilope, 362; drveće, 252-253;
jezera, 253-254; ljudsko poreklo,
175-176, 177-178, 180, 187;
majmuni, 256-257; moljci, 50;
naslage iz eocena, 164; pomeranje
kontinenata, 16, 260-261; slonovi,
107, 109; starost stena, 265-266;
tektonske ploče, 263, 266, 267-268
Ahlberg, Per, 160
ajkule, 167, 343, 344, 348, 349
AL 444-2, lobanja, 180-181
Alexander, C. F., 202f
Al-Nasr Trust, 418
Ambulocetus, 164-164
Amerika. Videti Južna Amerika,
Sjedinjene Američke Države
amfibije, 145, 157-162, 216
amino-kiseline, 224-226, 229, 399
Anabas, 348
Angvila, 245-246, 248
Anhanguera, 331, 332
antibiotici, 127-128, 286
antilope: DNK, 373; kopita, 278;
Brojevima strana ispisanim kurzivno označene su ilustracije u tekstu. Brojevima
strana ispisanim polucrno označene su ilustracije u dodatku u boji.
noge, 68; rizikovanje, 70; trčanje,
362-267, 366, 30
antitela, 301-302, 388-389
apoptoza, 210
ara, gen, 114-117
Archaeopteryx, 145, 152-154
Ardipithecus, 194
argon-39, 93-94, 98
armadili, 256, 284
arterije škrga, 339-340, 342
artromorfi, 40, 206f, 404
Asension, ostrvo, pacovi, 31-31, 265
Atkinson, Will, 298
Atlas stvaranja, 147
atomska teorija, 88-92
Australija: Eucalyptus, 254; fosili, 260;
Gondvana, 260, 268; koale, 351;
orhideje, 75; ptice, 259; rečna
kornjača, 165; torbari, 255, 257,
275, 285
Australopithecus: afarensis, 180-181,
193; africanus, 180-181, 184, 193;
evolucija, 195, 197; fosili, 190, 191,
192-193; habilis (rudolfensis),
184-185; ime, 181-182, 183, 185,
186, 192-193; ljudsko poreklo,
citohrom-C, 307, 308, 320
Clack, Jenny, 160
Clostridium dif cile, 127
Coates, Michael, 160
Collins, Francis, 234f
Conan Doyle, Arthur, 386
Conservapedia, Web lokacija, 126
Coppinger, Raymond, 34, 69, 71, 73
Cott, Hugh, 364
Coyne, Jerry, 164, 269, 339f
Crenicichla alta, 129-130, 132, 253-254
Crick, Francis, 30f, 232, 304, 391
Currey, J. D., 339
Cuscuta, 289
četvoronošci, 159-160
čvorci, ponašanje ptica u jatu, 208-210,
218, 16
ćelije: adhezioni molekuli, 223-224;
deoba, 215, 233-234; geni,
230-231; hemijska fabrika,
229-230; infrastruktura, 228, 13;
jezgro, 229-230; modelovanje,
218-224; porodično stablo,
231-233, 235; prvobitne ćelije,
234-235; umnožavanje, 218
D'Alberto, Clare, 312, 25
Daeschler, Edward, 161, 162
Dart, Raymond, 180, 181-182
Darwin, Charles: i Mendel, 29, 31f;
Čovekovo poreklo, 175, 187;
inspiracija za prirodnu selekciju,
17-18, 381f; Ispoljavanje
emocija, 325; mapa Galapagosa,
246-247; Menjanje gajenih
životinja i biljaka, 27, 54; o borbi
za opstanak, 383; o evoluciji
čoveka, 175, 187; o geografskoj
rasprostranjenosti, 258-259;
o komparativnim dokazima,
299-300; o kopnenim prelazima,
260; o koralnim ostrvima, 258;
o nemešanju varijeteta, 30-31;
o odgajanju, 27-28, 54, 71; o
186-188, 195, 197; genus, 181, 183,
185; stav kreacionista, 194; veličina
mozga, 188, 195
automontaža, 206-207, 210, 213, 224, 231
bakterija: E. coli i eksperiment Lenskog,
113-126; evoluciona promena,
112-113, 114, 118-121, 125,
126-127; hloroplasti, 358-359;
mitohondrija, 359; otpornost na
antibiotike, 127-128, 286; parazit,
212; pozajmljivanje DNK, 286, 288,
312f; termofilne, 400
baobab, drvo, 23
Bathylychnops, 167-168
Beagle, 252f, 257
Belloc, Hilaire, 84f
Beljajev, Dmitrij, 71-73, 73
Bergson, Henri, 386f
biomorfi, 38-40, 39, 206f, 298-299, 404
Blair, Tony, 5
Blixen, Karen, 178
Blount, Zachary, 125
Blyth, Edward, 30
Bohr, Niels, 89
Bojlov zakon, 348
bol, 373-377
Boltzmann, Ludwig, 397f
Brenner, Sydney, 232, 234f, 370f
Britanija: rezultati sprovedenih anketa,
7, 102, 413-417; stanovišta o
kreacionizmu, 102, 418-419;
učenje o prirodnim naukama, 4
Britanska komisija za dobrotvorne
organizacije, 418f
bube, 334
Buckland, William, 376
Bush, George W., 15
Caenorhabditis elegans, 230-231,
231-235, 241
Cairns-Smith, Graham, 400
celakanti, 134, 155, 156-157, 163
Censky, Ellen, 245-246
CIPA (urođena neosetljivost na bol sa
anhidrozom), 375
302-305; kao shema, 204-205,
236; kod, 300, 317, 387, 391-392;
memorija, 388-389; otkriće,
391; povezivanje, 303-305;
pozajmljivanje, 286, 288;
prirodna selekcija, 388; sekvenca,
235-236; transformacija, 286, 288;
umnožavanje, 401-402; virusi,
372-373
dokaz, 10-11
dokazi očevidaca, 14-16
dorade, 284-284, 325-326
Douglas-Hamilton, Iain, 109
drugi zakon termodinamike, 394, 395-396
drveće: godovi (dendrohronologija),
86-87; na ostrvu Sveta Jelena,
252-253; visina, 359-362, 365
Dubois, Eugene, 176-177
dugonogi komarac, 330
dugonzi, 162, 164-165, 168, 172, 327, 11
dvonožni hod, 180-180, 349-350
Eddington, Arthur, 396
egzoskeleti, 290, 293, 300
eksperiment, 64
elektroni, 89-91
embriologija: analogija s ponašanjem
ptica u jatu, 209-210, 230;
analogija sa origamijem, 213-218,
224; analogije s razvojem,
210-211, 213-218; apoptoza, 210;
automontaža, 206-207, 210, 213,
224, 231; biomorf, 39-40, 404; broj
prstiju, 160; enzimi za izgradnju,
229-229; epigeneza, 203, 206;
evolutivnost, 404-406; gastrulacija,
215-216, 217, 220; geni, 230-231,
236, 238, 295, 316-317; koala, 352;
krila, 330; molekuli za adheziju
ćelije, 223-224; nervne ćelije,
222-223; neurulacija, 216-217,
220; porodično stablo ćelija,
231-235; preformacionizam,
203-206; promene u obliku tokom
razvoja, 197; računarski model
pojedinačne ćelije, 218-221;
okrutnosti prirode, 352, 371, 382;
o opstanku i prirodnoj selekciji,
61-62; o orhidejama, 49-50, 51,
74; o osama potajnicama, 352, 376,
382; o poreklu života, 398-400;
o prirodnoj selekciji, 62, 371,
382, 387; o proteinima, 400-401;
o seksualnoj selekciji, 53, 61; o
slepim stanovnicima pećina, 335;
o slonovima, 107, 310; o tvorcu i
stvaranju, 385-386; o uzgajanju
golubova, 27, 29, 54; o veštačkoj
selekciji, 41; o žabama, 256; pogled
na svet, 384-385 ; Postanak vrsta
(prvo izdanje), 62, 175, 385-386;
Postanak vrsta, 18, 26, 27, 28,
299-300, 381-382, 398; poseta
Galapagosu, 248-250, 252, 257;
Putovanja jednog prirodnjaka
oko sveta, 248f; Raznolike bravure
orhideja zbog kojih ih oplođuju
insekti, 74; rođendan, 343, 347;
teorija evolucije, 9-10, 18, 259
Darwin, Erasmus (Darvinov brat), 17
Darwin, Erasmus (Darvinov deda), 381
Darwin, Francis, 386, 398
Darwin, George, 310
darvin, merna jedinica, 314-315
Darwinius masillae, 172, 9
datiranje na osnovu tragova fisije, 103
datiranje. Videti satovi
Davies, Paul, 392
Dawson, Charles, 144f
daždevnjaci, 335-337, 29
Dekartov ronilac, 348-349
delfini, 284-284, 325-327, 29
dendrohronologija (utvrđivanje starosti
na osnovu godova), 86-88, 101,
102, 314
Denton, Derek, 352
Denton, Michael, 352f
devon, period, 95-97, 98, 157-162, 10
dinosaurusi, 7, 153-154, 257, 291f,
416-417
DNK: dokaz, 15-16; Genetska knjiga
mrtvih, 171-172; hibridizacija,
fiksacija, 319-320
Fisher, Ronald, 31f
Focke, W. O., 31f
foke, 162, 164-165, 172
fosili: datiranje, 94-9744, 185, 189-192,
269-270; stav kreacionista o, 973;
stvaranje, 94; živi fosili, 133-135,
157
fotoni, 358, 361-362
fotosinteza, 358
Galapagos, arhipelag, 54-55, 246-252,
247, 20-21: biljke, 249; drozdovi,
249-250; džinovske kornjače, 248,
250-252, 21; ime, 55; jastrebovi,
248; kopnene iguane, 248-249;
kormorani, 163, 248, 329; morske
iguane, 163, 248-249, 20-21; zebe,
246, 251, 257
Gallup, istraživanja, 411-412, 416
gastrulacija, 215-216, 217, 220
Gauthier, Jacques, 170
gazele, 363, 365-367
gekon, 7
genetski modifikovana hrana, 289
geni: aktivan, 229-231, 233-234;
deljeni genski materijal, 302-307;
fiksni, 319; genetski modifikovana
hrana, 289; hox, 341; Mendelov
zakon, 29-31; mutirani, 226-227,
232, 370; opstanak uspešnih,
236-238; pozajmljivanje, 286, 288;
pseudogeni, 316-317, 320; stablo
genske sličnosti, 307-308; transfer
gena, 288-289
Genijalnost Čarlsa Darvin
(dokumentarni film na televiziji
Channel Four), 189
genom: bakterija, 113, 123; C. elegans,
232; dodavanje novih genskih
informacija, 126; modifikacija,
289; mutacije, 318-319, 336,
350; Penijeva studija, 309;
pozajmljeni geni, 288; Projekat
genoma šimpanze, 301; Projekat
ljudski genom, 234f, 301, 305;
segmentacija, 341; šimpanza, 197;
školjka, 40; uvrtanje ka unutra,
216-218, 221, 221
Emori, univerzitet u Atlanti, 416
emu, 328-329
Endler, John, 128-133
enzimi, 224-231, 401-402, 12
eocen, epoha, 95
Eomaia, 147
epigeneza, 203, 206
Escherichia coli, 113, 122-123, 125
esencijalizam, 21-27
Eucalyptus, 254-255, 22
eugenika, 37, 61f
Eurobarometer, 414-417
Eusthenopteron, 159, 161
evolucija: brzina, 314-315; činjenica,
17-18; dokazi za, 8-9, 96-97;
evokutivnosti, 404-405; hrišćanski
stavovi o, 4-8, 416, 418; islamski
stavovi, 4, 145, 147, 257, 414,
418-419; neslučajnom prirodnom
selekcijom, 34, 407; početak,
397-403; protivnici, 4, 7, 384;
stavovi u Americi, 411-412, 414,
416-419; stavovi u Britaniji o,
413-414, 418-419; teorija, 9-10
evoluciona promena: bakterija,
112-113, 114, 118-121, 125,
126-127; brzina, 315; časovnici za
merenje brzine, 320; fosilni zapisi,
185, 187; gupika, 133; guštera,
112; i embriološka promena,
197; minimalna količina, 308;
nevidljiva, 16; pasa, 36, 78-79;
populacije koje se razmnožavaju
seksualnim putem, 121f; ptica, 135;
selekcija kao uzrok, 64; slonova,
107-109; stadijumi, 147; živi fosili,
135
faringealni lukovi, 340
fazani i petlovi, 59, 60, 61, 62
fazani, 53-54, 128, 6
Fermat, Pierre de, 12-13
Fermi, Enrico, 402-403
Hablov svemirski teleskop, 338, 339
Haeckel, Ernst, 293, 294
Haldane, J. B. S.: darvin, merna jedinica,
314-315; o evoluciji, 141, 201-202,
207, 236-238; o poreklu života,
399; populaciona genetika, 31f
Hamilton, W. D., 181f
Hardy, G. H., 31f
Harries, Richard, 5-6
Head, Jason, 167
Heikea japonica, 55-58
Heinlein, Robert, 68
Helmholtz, Hermann von, 337-338,
338, 339, 353
hemoglobin: biljka, 289f; geni, 320
hemoglobin-A, 307-308
Heraklit, 23
Herrel, Anthony, 109-110
Hillis, David, 312-314: Hilisov nacrt,
313
hipoteza, 10-11, 64
Hitler, Adolf, 61f
hloroplasti, 358-359
Hodgkin, Jonathan, 288, 310-311
Hodžkinov zakon, 301, 311
Homo: erectus, 177-178, 181, 187-188,
190-191; ergaster, 186, 187-188;
floresiensis, 180; georgicus, 178;
habilis, 184-185, 186, 188, 190,
191, 193; heidelbergensis, 188;
klasifikacija, 184-185, 187,
192-193; neanderthalensis, 181,
188; poreklo, 183; rhodesiensis,
188; rudolfensis, 184-185; sapiens
neanderthalensis, 181; sapiens, 178,
181, 186, 188, 190, 193, 195, 197
homologija, 274, 276-277, 297-298
Hooker, Joseph, 371, 386, 398
Horizon (TV serija na kanalu BBC),
413
hox geni, 341
Hoyle, Fred, 85f
hrišćanski pogledi na evoluciju, 4-8,
416, 418
Huxley, Julian, 35, 56-58, 299, 386f
sekvenciranje, 310-312; u jezgru
ćelije, 230; veličine, 150-151, 311;
vrste, 244
genski fond: baza podataka sa
uputstvima za preživljavanje,
387-388; divergencije, 243-244;
domaći psi, 32-36; fiksni geni, 319;
genske varijante u, 121f; koncept,
28-29, 31-32; mutacije, 226-227,
238, 319, 336; preživljavanje i
razmnožavanje, 62, 230, 236-238;
prirodna selekcija, 230, 236-238;
specijacija, 244-245; trke u
naoružanju, 365, 367
gepard, 284, 362-363, 365-367
glavočike, 252-253
gnu, 282, 362
Goldbahova pretpostavka, 11-12
golubovi, 27, 29, 40, 54
Gondvana, 262, 263, 267-268, 329
gorile, 111, 152, 175, 302
Gospođica Plez, 182-184
Gosse, Philip, 204
Gould, Stephen Jay, 134, 144f, 376
grabljivci (predatori): i plen, 362-363,
367-368, 407; razboriti, 369-371
gravitacija, 393
grdobina, 59-60, 61, 62, 62
greške u stvaranju: oči, 337-338;
povratni grkljanski nerv, 339,
342-347, 353; semenovod,
347-348; sinusi, 352; torba koale,
351-352
Griffith, Frederick, 286
grkljanski nerv, povratni, 339-340,
343-347, 343, 345, 353
Guardian, 252f, 418
gubari, 330
gupike, 128-133, 6
gusenice, 58-59
gušteri: eksperiment u Hrvatskoj,
109-112, 111; evoluciona
divergencija, 110, 112, 243; kičma,
284; leteći, 275-276; telesna
temperatura, 328
katedrale, 207
kengur, 22
kičma, pokret, 284-284, 366
kičmenjaci: klase, 147, 152, 153,
175-176; rana evolucija, 155;
embriologija, 215-216; oči,
337-338; kopno, 155-156, 159,
279; notohorda, 216; povratak u
vodu, 165; segmentirani telesni
plan, 340-342; kosturi, 275, 279,
290, 293, 300; kičmena moždina,
291; simetrija, 290-291
Kimeu, Kamoya, 188
Kimura, Motoo, 316
Kingdon, Jonathan, 349-350
kiseonik, 157f, 399
kitovi: fosilni zapisi, 163-164; genetički
dokazi o evoluciji, 163; kostur, 327;
mozak, 327; pokreti kičme, 284;
povratak u vodu, 162-163, 168,
172, 284
kivi, 328
kladisti, 152-153
klimatska promena, 350
kljunar, 22
KNM ER 1470, lobanja, 184-184, 185,
187
KNM ER 1813, lobanja, 184-184, 185
koala, 351-352, 22
koevolucija, 77-78
kolibri, 48, 50-51, 5
kolorni vid, 50-50
končomorfi, 40-41, 404
konji: ishrana, 68; kopita, 277-277;
lobanja, 279; noge, 367; u Americi,
278f; u galopu, 284-284
koralna ostrva, 258; grebeni, 87; ribe
koralnih grebena, 77-78, 253
kormorani neletači, 163, 248, 329, 28
impale, 282
imuni sistem, 301-302, 388-389
insekti: i cveće, 46-53, 74-77, 4-5;
krila, 298, 329-331, 333-334;
mimikrija, 58-59, 334, 7; paraziti,
333-334; segmentirani telesni
plan, 341; selekcija klada, 405-406;
simpatrička specijacija, 245
islamski stavovi: o evoluciji, 145; o
starosti Zemlje, 102; o stvaranju,
147, 418-419
izotopi, 90, 98 perma, 134
Jacob, Francois, 350
jagorčevina, 47
Janet, Pierre, 63-64
Jarvik, Erik, 159-160
jastozi, 290, 292
Java Man, 176-177, 178, 187
Johanson, Donald, 113, 180
Jones, Steve, 418
Joyce, Walter, 170
jura, period, 95-96
Južna Amerika: Galapagos, 246,
248-248, 251; litopterni, 277-278;
majmuni, 256-257; moljci, 50;
pčele i orhideje, 75-76; pomeranje
kontinenata, 16, 260-262;
tektonska ploča, 263-264, 267-268;
životinje, 259
kadherini, 223-224
Kaehler, Ted, 40
kakapo, 329, 28
kalijum-40, 93-94, 98, 103
kalijum-argonski časovnik, 93-94, 98, 102
kambrija, 95-97, 135
kambrijska eksplozija, 141-143
kanarinci, 54-55
karbon, 985
karike koje nedostaju, 144-146, 157-162,
kostur: egzoskelet, 290, 293, 300;
kornjače, 166-172
kosmosi, 407
kostrešenje dlaka, 324-325
homologija, 274-279, 297;
kičmenjaka, 275, 279, 290, 293, 300;
letećih stvorenja, 274-276, 27; Lusi,
Ichthyostega, 159-160
iguane: morske, 163, 172, 248-249;
na Angvili, 245-246, 248; na
galapagoskim ostrvima, 248-249
165, 172f, 176-177, 179, 188
Limulus, 135
Lingula, 134-135, 315
Lingulella, 135
lisice, 28, 71-73, 73, 132-133
litopterni, 277-278
lobanja: AL 426-2, 180-180; gorila, 111;
Gospođica Plez, 182-184; Gruzijski
čovek, 178; Homo sapiens, 183,
195, 279, 295, 297; Javanski čovek,
177; konj, 279; kosti u, 279; odrasle
jedinke i mladunčeta, 195-197;
Paranthropus boisei, 111f, 181;
ribe i vodozemci, 159; sirena, 164;
šimpanze, 179, 195; Thylacinus,
285, 286; transformacije Darsija
Tompsona, 295, 296-297; Tvigi,
185; veličina mozga, 179, 327;
vodozemca, 159, 160
Lorenz, Konrad, 28
Lusi, skelet fosila, 113, 180-180, 189
Lyell, Charles, 175
Lysenko, Trofim, 72
ljudi: bodi-bilderi, 36-37, 2; duša,
6; embrioni, 204, 210, 340, 342,
14-15; eugeničko odgajanje,
37-38, 61f; evolucija, 175, 187,
193; generacije ćelija, 233; genom,
301, 317; hod na dve noge, 179,
188, 349-350; i dinosaurusi, 7,
257, 416-417; i majmuni, 148; i
šimpanze, 8, 26, 144-145, 148-149,
175, 179, 195-197, 302-306,
308-309; karika koja nedostaje,
144-146, 176-177, 179, 188; kostur,
274, 276, 297; kultura, 390; lestvica
života, 148-152; lobanja, 183, 195,
279, 295, 297; ljubitelji ptica, 54-55;
memorija, 390; oči, 337-338;
odgajivači pasa, 33-36, 41, 45,
78; odgovori u anketama o, 415;
poreklo, 148, 193; površina mozga,
327; pripitomljavanje životinja,
68-69, 71; stopala, 150, 160; šake,
290, 297; veličina mozga, 177, 179,
188; vrtlari, 45-47, 52, 60, 78
180; predaka, 281-282, 293; sisara,
273-274, 278-279
kostur pterodaktila, 274, 275
kozice, 290, 292
krave. Videti stoka
Kreacionistički muzej u Kentakiju, 418
kreacionistički stavovi: o antropologu
Dubois, 177; o Australopithecusu,
194; o datiranju, 91, 97-98; o
drugom zakonu termodinamike,
396; o evoluciji, 9-10; o fosilnim
zapisima, 973; o istraživanju
Lenskog, 113, 119-120, 123, 126;
o kambrijskoj eksploziji,142; o
obrascima sličnosti, 282-283;
o poreklu života, 399; o
pseudogenima, 316-317; o
slučajnosti, 119-120; o spontanom
stvaranju, 399 ; o teoriji tektonike
ploča, 268-269; u rezultatima
anketa, 413-414, 419
Krebs, John, 229, 364
kreda, period, 95-96, 98, 265, 332
krila, 328-334, 29
kristali, 212-213
krokodili, 284
kukavice, 382, 383, 30
kukuruz, 65, 128
kupusi, 27, 65, 2
Labradudla, 33-34
lamantini, 162-163, 164, 327, 11
Lamarkova teorija, 17
Lang, Herbert, 196
Latimer, Margaret, 156
lavovi, 362-363, 366, 369-371, 30
Lawrence, D. H., 144
Leakey, Mary, 180
Leakey, Richard, 188
Lee, Sheila, 196
lemuri: hod na dve noge, 350; leteći,
276; prstenastorepi, 23; raspodela
populacije, 256; razigrana sifaka, 23
Lenski, Richard, 113-126
leptiri, 30, 48, 50, 51, 52
lestvica života, 144, 148-152
simulacija, 38-40; male i velike,
336f, 338, 350; neutralne, 316-319;
odgajanje pasa, 34; promena
u obliku proteina, 226; štetne,
336-337; transformacije Darsija
Tompsona, 295; u bakteriji, 113,
116, 119-125; u C. elegansu, 232; u
genetičkom kodu, 391
muve, 330, 333-334
Myers, PZ, 126
nagrađivanje i kažnjavanje, 389-390
nasleđe, 29-31
Nature, 164, 166
neandertalski čovek, 181
Needham, Joseph, 218f
nematode, 231-232, 241, 288
neodarvinistička sinteza, 29
neotenija, 35, 197
neurulacija, 216-217, 220-221
neutroni, 89-92
nilski konj, 163
noćurak, 50
noge, 367-367
Nojeva barka, 255, 256-257: potop,
9716-217
Nova (američka TV serija), 413f
Novi Zeland, 153, 257, 258, 328-329
oči, 335-338, 337
Odgovori u Postanju, 177, 418
Odontochelys semitestacea, 166-171, 11
Odsek za divljač Ugande, 108
okapi, 281-282
oligocen, epoha, 95
omfaloško rasuđivanje, 204
Oparin, Alexander, 399
oprašivanje, 47-52, 74
opstanak (preživljavanje): bol i,
374, 376; genska promena, 226,
230, 238; najsposobnijih, 63,
376, 383; neslučajan, 41, 62-62,
64, 387-390; neutralna teorija,
316-318; posrednik koji bira,
61-62; prirodna selekcija, 366, 373;
uspešnih gena, 236
mačke, 306, 363
Madagaskar, 256, 267-268
magnetni sever, 266-267
majmun pauk, 276-277, 26
majmuni: hod na dve noge, 350; i kišne
gliste, 149-152; i ljudi, 148; pauk,
276-277, 26; Platyrrhini, 256
Malavi, jezero, 253, 254
Malthus, Thomas, 17, 381f
Martineau, Harriet, 17
Matthew, Patrick, 31
Mayr, Ernst, 21-23, 26
Medawar, Peter, 144f, 151f
Mendel, Gregor, 29, 31
Mikelanđelo, 36
Miller, Stanley, 399-400
miocen, epoha, 95
misaoni eksperiment sa ukosnicom,
24-26
Mitchell, Graham, 345
mitohondrija, 359
mlatilice, 329-331
mlazni motor, 348-348
moa, 328
mokrice, 284-285
moljci, 50, 51, 4-5
Monod, Jacques, 225f
Moore, Gordon, 309
more: izlazak iz, 154-162; povratak u,
162-163, 165, 168, 172, 284
MORI, anketa, 413-414
Morris, Desmond, 196
morski lavovi, 162, 164-165, 172
Morton, Oliver, 48f
mozak: kapacitet i snaga, 384;
memorija, 390; površina, 327;
veličina, 177, 179, 188, 195
mravi, 333-334, 382, 383, 29
mrežnjača, 337-338, 339
MRSA, 127
Murov zakon, 309-311
mutacije: brzina, 113, 320; definicija,
34; embriološki procesi, 405, 406f;
evolucija prirodnom selekcijom,
125, 237-238; fiksacija i, 319-320;
frekvencija, 319-320; kompjuterska
Platyhelminthes, 142-143
plavonoga bluna, 24
plejotropija, 73
Plesianthropus, 182-183
plima i oseka, 393-394
Plinije Stariji, 54f
plućašice, 155, 157, 163
pljosnati crvi, 142-143
Pod Kopište, 109-111
Pod Mrčaru, 109-112
podvlačenje rubova ploče ispod
susedne ploče, 262-263
pomeranje kontinenata, 16, 260-261,
262, 267
ponašanje ptica u jatu, 208-210, 218, 16
populaciona genetika, 31f
poricatelji istorije, 7-9, 83, 102-103,
144-145, 189, 192-193, 256, 427
porodično stablo: ćelija, 231, 233,
235; evoluciono, 231, 308, 312;
genetičke sličnosti, 307, 308-309,
312; sličnosti, 282, 284, 300; svih
živih bića, 312-325
posredno zaključivanje, 15-16
predak, jedan, 390-392
preformacionizam, 203-206
prehlada, obična, 372-373
prekambrija, 143
prelazni oblici: čovekoliki majmun,
176-177, 179, 185, 187-188,
190-191, 192-193, 197; ka
kitovima, 162; ka kornjačama,
166; koale, 352; kreacionistički
zahtev za, 139, 145, 152, 189-190,
192; krila, 330; lanac, 23-25; ribe i
vodozemci, 158, 162, 192; sisarsko
poreklo, 284-284; suncokreti, 47;
u fosilnim zapisima, 139, 144-145,
187-188, 190, 191
prerušavanje, 128-130
Priče predaka, 158-159, 350
Pringle, J. W. S., 330-331, 332
pripitomljavanje, 27-28, 52, 63, 69, 71
prirodna selekcija: bol i, 374-376,
382-383; Darvin o, 62; DNK, 388;
„doterivanje", 350; favorizovanje
ordovik, period, 95-96, 97-50, 51,
74-77, 4-5
origami, 210, 213-218, 221
Orrorin, 194
ose: pčele iz roda Thynnid, 75, 5;
potajnice, 352, 376; usamljene,
74-75
Oster, George, 218-221
ostrige, 259, 268, 328-329, 28
ostrvski gigantizam, 251
Owen, Richard, 345
pacovi, 31-31, 65-67, 66
Palaeochersis, 170-171
Pan, 185
Panderichthys, 160-161
Pangea, 261
Paranthropus boisei, 111f, 181
paraziti: DNK informacije o, 388;
društvenih insekata, 333-334;
koevolucija, 77-78; patnja
koju uzrokuju, 372, 383; trke u
naoružanju, 365, 407, 31
Pasteur, Louis, 399
patnja, 373-374, 383
pčele: odnos s biljkama, 48-49, 50,
52-53, 74, 75-76, 4-5; paraziti,
334; vid, 50
Pekinški čovek, 176, 177, 178, 187
Penny, David, 307, 308-309
Periodni sistem elemenata, 89-90
perje, 283-284
perm, period, 96, 9812, 416
Pezosiren, 164-165
Phoridae, 333
pilići, 27, 54
Piltdaunski čovek, 144
pingvini, 163, 172, 329
Pitagorina teorema, 10, 11
Pithecanthropus erectus, 176-177
pitomost, 71-73
Pittendrigh, Colin, 353
placentalni sisari, 255, 285-286, 287,
327-327
planarije, 142-143
Platon, 21-23, 26
Rasplitanje duge, 142
razdaljina bekstva, 69-71
Reidenberg, Joy, 345
Reisz, Robert, 167
reprodukcija: neseksualna,
112-113, 113, 121f; opstanak i
razmnožavanje, 62, 366, 376, 387;
seksualna, 47, 121f, 286, 387
reptili i ptice, 145, 152-154
Reynolds, Craig, 209-210
Reznick, David, 132-133
Rhamphorhynchus, 331-332
riba: celakanti, 156-157; čistači, 77-78;
definicija, 155; DNK, 172; evolucija,
405; karika koja nedostaje s
vodozemcima, 145, 157-162; krvni
sudovi, 339-340; mozak, 327;
nerv vagus, 59, 344; prelazak na
kopno, 154-155, 158; riblji mehur,
348-349; sarkopterigije, 155-156,
158; živorotke, 327
Ridley, Matt, 381f
rizikovanje, 70-71
RNK, 401-402: teorija RNK sveta, 400,
402
Romerova praznina, 157-158
rotifere iz klase bdeloida, 288, 289
Russell, Bertrand, 13
ruže, 45-46, 59, 60
Sagan, Carl, 12, 57-58
Sahelanthropus, 194
samoumnožavanje, 373, 400
Sarich, Vincent, 302
sarkopterigije, 155-156, 158
satovi: godovi (dendrohronologija),
86-88, 101, 102, 314; molekularni,
103, 314-320; radioaktivni, 85,
88-95, 98-99, 102; ugljenik C-14,
99-102; vremenske skale, 83-86
Schafly, Andrew, 126
Sebični gen, 333f
segmentirani telesni plan, 290-292,
340-342, 406
sekvoje, 361
selekcija klada, 405-406
takmičarskih pojedinaca, 371;
geni, 230, 236-238; grdobina, 61,
62; hipoteza o, 17-18; naknadni
uvid, 353; neslučajna, 34, 125, 387,
407; otkriće, 31; početak, 400;
preživljavanje i razmnožavanje,
62-62, 387; visina stabala, 362;
Volas o, 62-63
proces pokušaja i pogrešaka, 389-390
Proganochelys, 169-171
Projekat ljudski genom, 234f, 301, 305
proteini: Darvinova pretpostavka o
poreklu života, 398, 400-401; lanci,
225-226; molekuli, 224-225, 229,
400-401; mutacije, 226; prirodna
selekcija, 237-238; sklapanje
virusa, 212-213; uloga kao enzima,
227, 400-401
Prothero, Donald, 164
protoni, 89-92
Prva porodica, 180
pseudogeni, 316-317, 320
psi: Darvin o, 27, 29; eksperiment
sa uzgajanjem lisica, 72-73;
genski fondovi, 32-33, 36; koji
vuku saonice, 37-38; njuškanje,
222; pasmine, 27-28, 34-36, 55,
78-79, 3; Penijevo porodično
stablo, 307, 309; poreklo, 28,
306; pripitomljavanje, 69, 71-72,
73; rasni, 32-34, 245; selektivno
uzgajanje, 36-39, 45, 51, 59, 64-65;
štenci, 34-35; tasmanijski tigar i,
285; trkački, 363
ptice nektarice, 50-51, 5
ptice, 152-154: koje ne lete, 328-329;
reptili i, 145, 152-154
Puijila darwini, 164-165
punoglavci, 222
Pusey, Harold, 158
pustinjski rak, 292-293
radioaktivni raspad, 91-92
rakovi, 55-58, 57, 290-291, 292-293,
294-295, 341, 405
rased San Andreas, 263, 17
stoka, 36-37, 38, 68, 278, 2
stonoga, 284-285
Streptococcus, 286
Sulston, John, 234, 235
suncokreti, 46-47, 60, 65, 2
Sunčev sistem, 394
Sunčeva energija, 357-362, 395-397
Sunday Times, 5, 145-146
Sveta Jelena, 252-253
svinje, 37
šimpanze: hod na dve noge, 350;
kostrešenje dlaka, 325; lobanja,
179, 195, 295, 297; mladunče i
odrasla, 195-197, 196; odnos s
ljudima, 8, 26, 144-145, 148-149,
175, 179, 302-306, 308-309;
poreklo, 147-147, 179, 180, 194;
Projekat genoma šimpanze, 301;
veličina mozga, 179, 180-180, 188,
195
širenje morskog dna, 262-263, 18-19
štenci, 34-35
šuma, 359-362: krošnja, 360-361, 365,
31; Šuma prijateljstva, 361-362,
368
Tanganjika, jezero, 253, 254
tarpon, 62, 62
tasmanijski tigar, 285-286
taunško dete, 180, 181-182
Taylor, Bert Leston, 291f
Teilhard de Chardin, Pierre, 144f
tektonske ploče. Videti teorija tektonike
ploča
teleosti, 348
teodiceja, 373-374, 383
teorija tektonike ploča, 261-264,
267-269, 17-19
teorija, 9-10, 16-17
test s gorilom, 14-15, 16, 8
Thompson, D'Arcy, 293, 295-299, 404
Thompson, Silvanus P., 315f
Thylacinus, 285-286, 287
tigrovi, 372-373
Tiktaalik, 161-162, 10
selekcija: „grupna selekcija", 61f;
prirodna. Videti prirodna selekcija;
seksualna, 53-54, 61; veštačka,
28, 38-41, 60, 61, 63-66, 78-79,
403-404, 2
selektivno uzgajanje: insekata, 47-53;
ljudi, 37-38; mužjaka od strane
ženki, 53-55, 59, 61, 128, 132; od
strane ljudi, 37-38, 47, 59, 60
semenovod, 347-347
Shannon, Claude, 397f
sheme, 204-205, 210
Shubin, Neil, 161
Sibson, Francis, 326
silur, period, 96, 978, 290, 341-343, 406
Simons, Daniel J., 14-15
Simonyi, Charles, 205f, 385
sinusi, 352
sirene, 327, 328
sisari: delfini i kitovi, 327-328; mozak,
327; placentalni, 255, 285-286, 287,
327-327; segmentirani telesni plan,
340-341; telesna temperatura,
327-328
Sjedinjene Američke Države: nastavni
program, 102; rezultati anketa, 7,
102, 255, 256, 411-412, 416, 419;
učenje o prirodnim naukama, 4
Slepi časovničar, 142, 206f, 403
Slepi časovničar, program, 39-40
slepi miševi: bez perja, 283, 288;
biblijska klasifikacija, 284f; let,
332, 27; oprašivači, 47, 48; skelet,
273-275, 277, 297-298, 27
slepo crevo, 111-112
sličnost, obrasci, 282-283, 300
slonovi, 107-109, 310
Smith, Adam, 371
Smith, J. L. B., 156
Smith, John Maynard, 201, 329
socijalni darvinizam, 61f
specijacija, 244-245
Spencer, Herbert, 63
Sperry, Roger, 222-223
stene: eruptivne, 93-94; sedimentne,
94-95
Wallace, Alfred Russel, 22, 30, 31,
49-50, 62-63
Watson, James, 30f, 234f, 304
Wegener, Alfred, 260-263, 267
Weinberg, Wilhelm, 31f
Wiles, Andrew, 12
Williams, George C., 347, 405
Williams, Robyn, 351-352
Wilson, Allan, 302
Wolpert, Lewis, 206, 210, 215
Wong, Yan, 319
Wright, Sewall, 31f
Wright, Wendy, 189-192
Yahya, Harun, 147
zebre, 70, 366
zečevi, 22-26, 301-302
Zemlja: kretanje u orbiti oko zvezde,
394-394; osa, 393, 394; rezultati
anketa o kretanju u orbiti oko
zvezde, 416; rezultati anketa u
vezi sa životom na, 412; rotiranje,
392-394; satelit, 393-394; starost,
7, 102-103, 412
zemljotresi, 87
zglavkari, 406
zmije, 284, 284, 372
zubi, 65-68
zvezde, 407
žabe: eksperiment s punoglavcem,
222-223; embrion, 216; geografska
rasprostranjenost, 258; kičma, 284;
oprašivači, 47; poreklo, 146-147;
vrste, 405
Žene koje brinu za Ameriku,
organizacija, 189
žirafe, 281-282, 343-347, 352-353
torbari, 255-256, 285-286, 286, 287,
Torinski pokrov, 101-102
transformacija, 286, 288
transformacije Darsija Tompsona,
293-299, 296-297
trčanje, 362-371
trijas, period, 96, 166, 170
trke u naoružanju, 78, 364-371, 407,
30-31
troglobiti, 335
turkanski dečak, 188
Turska, rezultati anketa, 414-417
Tvigi, lobanja, 185, 185, 187
ugljenik, 99-103
ugljenik C-14, 91, 92, 98-102
unakrsna oplodnja, 47-49
Uspon Planinom neverovatnosti, 40,
206f, 397, 406
uvrtanje ka unutra, 216-218, 217, 220,
221
vagus, nerv, 343-346
varve, 87
vegetarijanska ishrana, 110-112
Veliki koralni greben, 253
veverice, leteće, 255, 274-276, 287: grey,
289
Viktorija, jezero, 253, 254
vilin-konjici, divovski, 157
vinska mušica, 129, 288, 330
vombati, 255, 351
vorusi, 211-213, 372-373, 402
vreme, 24-25, 78-79, 83-86
vrste: baza podataka, 388; geografska
rasprostranjenost, 259-260,
269-270; kako nastaju nove vrste,
242-245; nepromenljivost, 26-27;
status, 181; transfer gena, 288
vukovi, 27-28, 69-73, 287, 363