Fizika

Vidljiva svetlost

svetloz

Svetlost čine čestice svetlosti, fotoni. Veličina fotona pripada redu dimenzija od 10-18 m, što je milijardu milijardi puta manje od 1 metra. Fotoni nemaju masu i nisu naelektrisani. To su paketi ili kvanti energije.

Elementarne čestice – pismo svih stvari

struktura

Kada izgovorimo slovo M naše glasne žice osciluju na određeni način, kada izgovorimo slovo A naše glasne žice isto osciluju ali su svojstva tog oscilovanja drugačija. Različiti tonovi koje stvaraju naše glasne žice su posledica njihovog oscilovanja i vrste mehaničkih (zvučnih) talasa koji nastaju usled toga. Kada izgovorimo reč MAMA naše glasne žice proizvode kompleksnije oscilatorno kretanje koje se prenosi na molekule vazduha u okruženju kao mehanički talas. Kada se energija koja omogućava to oscilovanje prenese preko uha na naš nerv, u našem mozgu se stvara manifestacija tona ili zvuka. Oko trideset slova i njihove tonske manifestacije čine svemir našeg govora.

100 godina Opšte teorije relativnosti

100godina

Specijalna teorija relativnosti (STR) iz 1905-te godine je otkrivena kroz analizu zakona elektriciteta i magnetizma. Njena neočekivana posledica je slika u kojoj su vreme i prostor povezani u četvoro-dimenzionalnu geometriju, specifičnu za svakog posmatrača. Svako relativno kretanje dva posmatrača unosi deformaciju između te dve geometrije. STR daje recept kako da se te slike povežu a naš opis fizike formuliše na način koji ne zavisi od izbora posmatrača.

Maglena duga

Maglena duga vidulini 13112015 marino tumpic RESIZE

Vidulini, petak trinaesti, novembar mjesec, ljeto Gospodnje 2015., rano ujutro, Sunce se iznad jugoistoka probija kroz maglu... Istovremeno se iznad sjeverozapadnog horizonta uočava duga. No ne ona klasična kišna, koloritna duga već - maglena duga.

Najveće otkriće XX veka – atomska energija

Han Meitner

U pokušaju da bombardovanjem uranovog jezgra neutronima dobiju hemijske elemente teže od njega, godine 1938. nemački hemičari Oto Han (Otto Hahn, 1879–1969), Lize Majtner (Elise Meitner[1], 1878–1969), i Fric Štrasman (Fritz Straßmann, 1902–80) su iznenada otkrili fisiju.

Evolucija dimenzija prostora

nitU modernoj fizici, čvrsto verujemo da fundamentalna, ultimativna teorija sveta oko nas treba da bude elegantna i jednostavna. Međutim, uprkos tom verovanju, u poslednjih nekoliko decenija, izgleda kao da smo činili sve da naše teorije napravimo komplikovanijim.

Najnovije istraživanje otkriva nove detalje o tamnoj materiji

eso1528aNaučnici su objavljeni prve rezultate najnovijeg opširnog istraživanja tamne materije, koji se tiču južnog neba i za koje je zaslužan ESO VLT Survey (VST) teleskop na Paranal opservatoriji u Čileu. VST KiDS pretraživanje neba omogućiće astronomima da precizno mere karakteristike tamne materije, tamne energije, strukture galaktičkih haloa i evolucije galaksija i jata galaksija. Prvi KiDS rezultati pokazuju kako se karakteristike posmatranih galaksija određujuputem posmatranja nevidljivih grudvi tamne materije koja ih okružuje.

Čestice i antičestice; materija i antimaterija

sudarPostojanje čestica antimaterije direktna je matematička posledica principa Kvantne mehanike i Specijalne teorije relativnosti. Veza između čestice i antičestice je uzajamna. Pozitron (e+) je antičestica elektronu (e), a u isto vreme je elektron antičestica pozitronu. Pozitron, kao antičestica, ima suprotan električni naboj od elektrona a istu masu i spin. Ekvivalenti antičesticama bez naelektrisanja, kao što je npr. neutron, pošto ne mogu da poseduju suprotno naelektrisanje, poseduju magnetni momenat suprotnog znaka.

Facebook